İletişim Kavramı

İletişim, farklı kişiler için farklı anlamlar çağrıştırabilen esnek bir kavramdır. Bu nedenle de çoğu zaman üzerinde tam bir fikir birliğine ulaşmakta güçlük çekilmekte, kavram kargaşası doğmaktadır. Günümüzde iletişim, teknolojidir, sanattır ya da gazeteciliktir; bir bilim dalının adı ya da sıradan bir etkinliktir; amaçlı ya da amaçsız doğal bir süreçtir; kitle iletişimi ya da bireyler arası ilişkidir. İletişim, iletişim bilimleri alanındaki uzmanların yanı sıra, iletişimin kendi çalışma alanları için önemli olduğunu düşünen psikologları, sosyologları, siyaset bilimcileri, dilbilimcileri, zoologları, antropologları, felsefecileri, yöneticileri, pazarlamacıları ve reklamcıları da ilgilendirmektedir.

İletişim, bilgiyi örgütleme ve geliştirme yolu ya da bir araştırma alanı olarak da algılandığı için, çeşitli bilim dallarının bu alana farklı açılardan bakmaları sonucu doğmuştur. Belki de bu nedenlerden dolayı iletişim son yıllarda oldukça fazla ilgi gören bir çalışma alanı olma özelliği kazanmıştır. Ayrıca teknolojinin de bu kavramın kapsamında yer alması, anlam çeşitliliğini daha çok artırmıştır. Bu anlam çeşitliliğini iletişim için yapılan tanımlarda da görmek mümkündür. İletişimle ilgili yapılan çok sayıda tanımdan bazıları şunlardır:

İletişim, istenen sonuçları başarmak ve davranışları etkilemek amacıyla, insanlar arasında sözlü ya da sözlü olmayan araçlarla ortak bir anlayışı sağlamadır. Bir başka tanımda iletişim, haberleri, düşünceleri, duyguları vb. bildirme, düşünceleri paylaşma ya da değiş-tokuş etme etkinliği; bilgi, haber, düşünce ya da görüş alış-verişidir. İletişim, anlaşılabilir mesajların alınması ve yollanması sanatı ya da bilgi, fikir ve duyguların bir kimseden diğerine geçme sürecidir.

Bu tanımlar incelendiğinde bazı yönlerin özellikle vurgulanmış olduğu görülür. Buna göre iletişimin, insanlar arasında gerçekleşen, çift yönlü, ortak bir anlam birliğine varma süreci ve sanatı olduğu sonucuna varmak mümkündür. Bunun yanı sıra bir kişinin düşünmesi, kendi kendine konuşması (içe dönük olarak) vb. eylemleri içeren insanların kendi kendilerine iletişimlerinden; fiziksel ortamlarda gerçekleşen gruplar arası iletişimden; bir kişi ya da grubun çok sayıda insanla, fiziksel ortamlarda gerçekleştirdikleri kitle iletişiminden de sözedilebilir. Ancak burada konumuz daha çok örgütsel iletişim olduğu için bunların ayrıntısına girilmeyecektir. İş yaşamında iletişimin önemini kavramanın en basit yolu, hiçbir iletişimin olmadığı bir işletme hayal etmektir. Herhangi bir konuşma, mektup, faks, telefon, fiyat etiketleme, toplantı, ziyaret, bilgisayar, reklam, halkla ilişkiler vb. olmadan belirlenen amaçlara ulaşılabileceğini düşünebilir misiniz? Bir işletme çeşitli iletişim yöntemleri ve araçları olmadan nasıl ayakta kalabilir?

İş yaşamında çalışanlar, üstleriyle, astlarıyla, iş arkadaşlarıyla, meslektaşlarıyla, müşterilerle sürekli iletişim halindedirler. Ayrıca iş yaşamında, reklamcılarla, mal satanlarla, mal alanlarla, satış elemanlarıyla, posta idaresi ve banka memurlarıyla, diğer işletmelerle, rakip firmalarla, devlet daireleriyle, çeşitli kamu kurumları ve kuruluşlarıyla, belediyelerin yetkilileriyle, yardım derneklerinin üyeleriyle bulunmak gerekebilir.

Bunlara ilave olarak, iş yaşamında yönetim, başlı başına iletişim sürecine dayanır. Yönetim, diğer kişilerin çabaları yoluyla amaçların başarılması olduğuna göre, yöneticilerin amaçları başarabilmesi her şeyden önce birlikte çalıştığı kişilerle iyi bir iletişim kurmasına bağlıdır. Diğer yandan örgütsel iletişimle koordinasyon sağlanmalı ve çalışanlar motive edilmelidir. Böylece örgütsel sistemin unsurları arasında bağlantı kurularak, bu unsurlar örgütün amaçlarının başarılmasına yöneltilmiş olacaktır.

 

Hakkında MAĞAZACILIK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK OFİSİ

http://www.magazacilikyonetimi.com/

Yorumlar kapatıldı.

    planlarınızı kısa sürede uygulamak için
     

    planlarınızı kısa sürede uygulamak için

    MAĞAZACILIK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK OFİSİ
  • e-posta ile abone ol